GEO-CZ s.r.o.

GEO-CZ s.r.o.

Architektura / interiérový design / design nábytku / průmyslový a produktový design , Informační a komunikační technologie , Kulturní dědictví

Jsme tým odborníků, kteří zavádějí moderní technologie 21. století do oblastí dokumentace architektury, památkové péče a ochrany kulturního dědictví. Neexistuje objekt, který nedokážeme digitalizovat.

Architektura - Jste architekt a připravujete rekonstrukci historické budovy? Jste majitel nebo správce památkového objektu? Využijte moderních 3D technologií pro vytvoření kvalitní dokumentace a nedestruktivních metod průzkumu pro eliminaci budoucích projevů skrytých konstrukčních vad a neznámých dutin v podzemí a zdech.

Informační technologie – Vytvoříme přesnou detailní digitální kopii jakéhokoliv objektu a převedeme ho ze světa skutečného do světa číselného. Umožníme studovat objekt z míst nedostupných v reálném světě a objevovat tak nejrůznější skryté souvislosti. Formou interaktivních 3D modelů, virtuální reality a rozšířené reality můžeme prezentovat objekty mikroskopické i celá města.

Výtvarná umění – Jsme tvůrci speciálních metodik pro dokumentaci a neinvazní průzkum uměleckých děl. Díky vědě a moderním technologiím nahlížíme starým mistrům pod pokličku. Můžeme prohlížet staré malby v neviditelných spektrech světla, bezkontaktně určovat použité materiály, jejich provenienci apod.

Kulturní dědictví – Zachraňujeme a zachováváme informace o národní památky. Vedle přesné dokumentace stavu umožňují naše přístroje a metody průzkumy nepřístupných dutin. Vytvořené digitální kopie památek jsou nejlepším studijním materiálem pro řadu badatelů z nejrůznějších oborů, ale hlavně pak pro studenty a širokou mládež. Interaktivní expozice hravou formou přitahují zájem široké veřejnosti o naše kulturní dědictví. Díky technologiím můžeme také vracet tu část kulturního dědictví, která v minulosti zanikla. Z historických fotografií a videozáznamů můžeme znovu vytvořit přesné kopie a vrátit zpět do života (např. busty na fasádě Státní opery v Praze).

Kontakt

Adresa: Noskov 21, 391 43 Mladá Vožice
IČO: 28098587

Ukázky prací

3D digitalizace Pražského hradu

Od devadesátých let dvacátého století vytváříme nové postupy v dokumentaci našeho... Zobrazit více

Od devadesátých let dvacátého století vytváříme nové postupy v dokumentaci našeho kulturního dědictví a zavádíme moderní způsoby převodu ze skutečného světa do světa virtuálního. Vytváříme speciální metodiku, stavíme prototypy přístrojů, propojujeme matematiku, geodézii s archeologií a historickými obory. V posledních třech letech jsme realizovali nespočet dokumentací v rámci archeologických výzkumů po celé České republice a na Slovensku.

Digitální dokumentace archeologického výzkumu Pražského hradu (UNESCO) 2015 -17

Od r. 2003 využívá našich specializovaných služeb Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Pražský hrad. Od r. 2015 do konce r. 2017 jsme společně vytvořili podrobnou dokumentaci a vytvoření digitálních kopií archeologických horizontů pod katedrálou sv. Víta, vykopávek pod III. nádvořím Pražského hradu, zajistili geodetický suport pro revizní výzkum kostela sv. Bartoloměje a nejstaršího kostela na Pražském hradě – kostela Panny Marie.

Technologie a postupy, které používáme při spolupráci s archeology jsou samozřejmě využitelné i v dokumentaci stojících památek. Nově vytvořenou metodu videogrammetrie jsme během roku 2017, po dlouhých dvou letech testování, začali využívat v praxi při dokumentaci velkých historických areálů a členitých staveb.


Katedrála sv. Víta na Pražském hradě (2016-2021)

Nové matematické a geodetické postupy při metrické analýze obrazových dat vůbec poprvé umožnili vytvoření digitálního modelu hlavního českého chrámu ve vysokém detailu. Vůbec poprvé v historii si tak lidé mohou prohlédnout gotickou pýchu našeho národa ze všech stran, nestíněnou okolní zástavbou. Vysoce kvalitní data slouží nejen k úžasné prezentaci, ale hlavně památkářům k podrobnému stavebně historickému průzkumu. Každá část dokumentované architektury je totiž zpracována do detailů jednotlivých ozdob a jednotlivých kamenných kvádrů ve zdivu.

Realizováno: 2020-2021

Kopie historických bust, Státní opera Praha

Pokročilé analýzy obrazu, nové matematické gridy, nové postupy při obrazovém záznamu... Zobrazit více

Pokročilé analýzy obrazu, nové matematické gridy, nové postupy při obrazovém záznamu reality ve spojení s fyzikou umožňují bezkontaktně, tedy maximálně bezpečně vytvářet přesné digitální kopie nejrůznějších objektů kolem nás i velmi cenných artefaktů a uměleckých děl. Dnes již není problém vytvořit digitální model sochy, obrazu do detailů jednotlivých tahů štětcem nebo královské koruny. V mnoha odborných studiích ještě stále přetrvává tvrzení, že skenování vysoce kontrastních materiálů (např. zlata) je bez povrchové úpravy velmi složité a skenování materiálů průsvitných a průhledných prakticky nemožné. To dnes již není pravda. Matematika a fyzika problém řeší ke spokojenosti všech uživatelů. V průběhu roku 2016 se nám podařilo připravit takové postupy a výpočty, které umožňují bezkontaktní skenování skla, drahokamů, předmětů z různých kovů apod. Postupně se nám podařilo získat plnou důvěru od správců uměleckých sbírek i od soukromých sběratelů, kteří si postupně objednávají skenování těch nejúžasnějších historických pokladů a přírodnin.

Realizováno: 2019

Interaktivní expozice Husitského muzea v Táboře

Možnosti moderní interaktivní prezentace Doba, kdy si přednášející vystačili s... Zobrazit více

Možnosti moderní interaktivní prezentace

Doba, kdy si přednášející vystačili s přehrávání obrázků nebo powerpointovou prezentací, a kdy si muzea vystačila s vystavením předmětů ve vitrínách, je dávno historií. Posluchače a návštěvníky expozic je stále složitější zaujmout, neboť jsou stále náročnější na audiovizuální a interaktivní prožitky. V moderní expozici dnes návštěvník očekává, že vedle vystaveného artefaktu najde i interaktivní složku, která mu umožní individuální zapojení do toho, jaké informace bude čerpat a jak mu budou podány. Vracíme se tak vlastně prostřednictvím nejmodernějších technologií ke staré Komenského „Škole hrou“. Technologií, jejichž pomocí zpřístupní muzeum svou interaktivní část návštěvníkovi, je široká škála. Dnes již v každé modernější expozici bliká na návštěvníka obrazovka s videodokumenty, v těch lepších pak třeba interaktivní tabule nebo kiosky s dotykovými displeji. Problémem těchto forem prezentace však vždy zůstává přímý kontakt návštěvníka s danou technologií. Interaktivní část expozice pak přímo odchází před očima – návštěvník si není schopen dostatečně vážit věcí, které nejsou jeho. Ve všech expozicích, kam jsme v minulých letech instalovali dotykové monitory, nevydržely tyto plně funkční déle než půl roku. Proto soustředíme svou pozornost dvěma novým proudům interaktivních prezentací.

1/ Ovládání multifunkčního obsahu expozice pomocí bezkontaktních senzorů

Počítač (který je nosičem interaktivních dat) i promítaná scéna jsou mimo dosah návštěvníka. V předem určeném prostoru je postava návštěvníka snímána optickým senzorem. Multimediální prezentaci spouští divák svou přítomností a ovládá ji pohyby svého těla. Taková prezentace je možná v různých variantách složitosti a záleží prakticky jen na finančních možnostech objednatele, kterou z možností si vybere (promítání na monitorech, projekce na různá plátna, různé varianty složitého videomappingu, případně 3D a 4D projekce).

2/ Zpřístupnění interaktivních dat pomocí internetu, tabletů a chytrých telefonů

V tomto případě pracujeme s předpokladem, že danou technologii vlastní již téměř každý návštěvník expozice. V té nejjednodušší podobě umožníme přímo v expozici nasnímání jednoduchých QR-kódů s odkazy na interaktivní obsah na internetu. Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a požadavek na vlastnictví daného zařízení (chytrý telefon). Složitějším (pro návštěvníka však velmi atraktivní) systémem je tzv. rozšířená realita. Ta přímo souvisí s virtuální realitou (tedy s počítačovou kopií něčeho skutečného), ale na rozdíl od ní se zabývá vytvářením „umělých světů“, kde můžeme např. rekonstruovat a prezentovat objekt v minulých časech, přiřazovat k němu množství dalších informací a umožnit tak divákovi, aby se dozvěděl více než při běžném pohledu na věc, nebo snáze pochopil souvislosti, týkající se daného problému. Forem způsobů prezentace rozšířené reality je opět velké množství.

Realizováno: 2020

Názory klientů

Žádné názory klientů

Tento kreativec zatím nemá přiřazené žádné názory klientů