Kreativní příhraničí

Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ je název projektu, který získala Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v programu Interreg V-A Česká republika - Bavorsko.

Projekt byl realizován ve spolupráci s JVTP, Odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Magistrátem města České Budějovice, THDeggendorf a Nierderbayern Forum E.V. Potenciál kulturního a kreativního průmyslu spočívá ve využití duševního vlastnictví, které přispívá svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a je zdrojem technologických i netechnologických inovací. Projekt je založen na myšlence vzájemného budování společných vztahů a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v dotčeném území zabývající se tématem kulturních a kreativních průmyslů (odvětví) a jejich propojování s organizacemi a firmami z cestovního ruchu. Tento potenciál dosud nebyl v příhraničním regionu využíván. Kreativní stakeholdři mají strategický význam, do značné míry fungují jako inkubátory nápadů a tím se stávají hnací silou ekonomiky. Tato odvětví přinášejí nové kulturní koncepty a formáty, které jsou následně přijímány a rozvíjeny v tržně orientovaných odvětvích. Oblast kultury a cestovního ruchu jsou pro Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko hospodářsky klíčové a silně tradiční. V rámci projektu bude podrobně zmapován kulturně kreativní ekosystém v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku. V rámci vzniklé sítě dojde k propojení vysoce specializovaných odborníků a jejich kreativních nápadů s organizacemi a firmami v kulturních a kreativních odvětvích, zástupců regionálních organizací inovační infrastruktury, cestovního ruchu, kultury a veřejné správy. Úkolem vzniklé sítě bude reagovat na současnou krizovou situaci související s pandemií Covid 19, hledat možná řešení a zpracovat doporučení směřující k eliminaci negativních pandemických dopadů v organizacích a firmách z kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu, přispívat k regionálním plánům obnovy s využitím přeshraničních impulzů a potenciálů ke spolupráci. V rámci oživení aktivit v době postcovidové bude cílem přinášet nápady od kreativců a tyto začleňovat do oblasti kultury a cestovního ruchu s využitím přeshraničního potenciálu vhodného ke spolupráci. V první fázi projektu jde tedy o vytvoření návrhů krátkodobých cílených přeshraničních opatření, ale v dlouhodobé perspektivě by se měla věnovat náležitá pozornost systematické podpoře rozvoje přeshraničních kulturních a kreativních ekosystémů a oblasti cestovního ruchu. Ve druhé fázi pak zmapovat kreativce v Jihočeském kraji a v Dolním Bavorsku, porovnat oba dva regiony a na základě uskutečněného dotazníkového šetření navrhnout katalog opatření pro oba regiony a komplexně pro přeshraniční region.“Výsledky projektu:

Metodika mapování_CZ.pdf

Metodika síťování_Čj.pdf

Katalog opatření_Čj.pdf


Metodika mapování_Aj.pdf

Metodika síťování_Aj.pdf

Katalog opatření_Aj.pdf